H-Wurf

Leander v. Nymphenburg x Citty v. Hetzenberg
6 schwarze Rüden,  2 schwarze Hündinnen
Wurftag: 25.05.1988

               Rüde schwarz Hanns          
Rüde schwarz Hektor
Rüde schwarz Helio
Rüde schwarz Hagen
Rüde schwarz Hägar
Rüde schwarz Hunter
Hündin schwarz Helena
Hündin schwarz Heraklea
Leander v. Nymphenburg Citty v. Hetzenberg